Скорост и Път


1. Какво е траектория и какво - път?Траектория се нарича мислената линия, която тялото описва при своето движение. Колата на фиг. 1 очертава траектория, на фиг. 2 също имаме дадена треактория, но на друга кола. Когато траекторията на тялото е права линия, казваме, че то се движи праволинейно (вж. фиг. 1). Ако траекторията е крива линия, движението е криволинейно (вж. фиг. 2).

Освен с форма траекторията се характеризира с определена дължина.

Път се нарича дължината на траекторията, която тялото описва при своето движение за определено време. Пътят, изминат от едно тяло, се бележи с латинската буква S. Той се измерва с единиците за дължина - метри (т, бълг. м), километри (km, бълг. км), сантиметри (cm, бълг. см), милиметри (mm, бълг. мм).


фиг. 1


фиг. 2

2. Какво наричаме скорост?


На фиг. 1,а (по долу) са показани автомобил и камион, които тръгват от едно и също място. На фиг. 1,б е показано тяхното положение минута след тръгването им.

Вижда се, че за едно и също време автомобилът изминава по-дълъг път от камиона. В този случай казваме, че той се движи с по-голяма скорост.

Скоростта е мярка за бързината на движение.

Тя се отбелязва с латинската буква v. При равномерно движение скоростта v (фиг. 1) е равна на отношението на изминатия път s (фиг. 2) към времето t (фиг. 3), за което този път е изминат:

скорост = път / време

Като използваме означенията за скоростта, пътя и времето, формулата придобива вида:

v = S / t ;
t = S / v ;
S = v . t
.


фиг. 1,а и 1,б

3. Какво наричаме величина?


Величини наричаме онези характеристики на телата, веществата и процесите, които се изразяват с числа.

Масата (анимация 1), обемът (фиг. 4), температурата (фиг. 5) и дължината (анимация 2) са величини, които характеризират дадено тяло.

Изминатият път, времето и скоростта са величини, които характеризират процеса на движение на тялото.

Величините се обозначават с наклонени латински букви.Например обемът се означава с V, масата - m, пътят - със s, времето - с t, а скоростта -c v. Да измерим една величина означава да я сравним с еталон, наречен единица за тази величина. Когато измерваме пътя, ние го сравняваме с нанесените върху ролетка деления в метри, защото единица за дължина e метърът. Когато казваме, че масата на едно тяло е 2 килограма, това означава, че върху везната то уравновесява 2 теглилки, всяка с маса 1 килограм, приета като единица за маса.

Единиците също се означават с латински букви, но за да не се бъркат с величините, означенията им се изписват с прави букви, например kg (килограм) за маса, m (метър) за дължина, s (секунда) за време и т.н.