ДВИЖЕНИЕ НА ТЕЛАТА1. Какво представляват движението и покоят?На анимация 1 се виждат положенията на движеща кола през равни интервали от време. По време на снимането тя променя своето положение. За същото време колата отдолу се намира на едно и също място, откъдето правим извод, че тя е неподвижна.

Едно тяло се движи, ако с времето то променя положението си спрямо друго тяло, прието за ориентир. Тялото се намира в покой (или е неподвижно), ако то не променя положението си спрямо ориентира.

Обикновено когато говорим за движение на заобикалящите ни тела, като ориентир използваме неподвижни спрямо Земята предмети - дървета, къщи, мостове, хълмове и др.(фиг. 1-3). Когато обаче описваме движението на космически тела - планети, комети, космически кораби, е най-удобно да използваме като ориентир Слънцето или звездите.(фиг. 4)

анимация 1

анимация 2